Regulamin

REGULAMIN KLUBU MIŁOŚNIKÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH I PRĄDOLUBNYCH
PRZY ZARZĄDZIE OKRĘGU PZW WE WROCŁAWIU
,,KINGFISHER CLUB”

Rozdział I

Nazwa, siedziba i teren działania

§ 1

Klub Miłośników Ryb Łososiowatych i Prądolubnych „KINGFISHER CLUB”, zwany w dalszym ciągu Regulaminu KLUBEM został powołany uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu Nr 25 z dnia 31.03.2014
na podstawie przepisów § 18 ust. 14.2 Statutu PZW i § 42 ust. 5 i 6 Statutu Wzorcowego Okręgu PZW.

§ 2

1. KLUB działa przy Zarządzie Okręgu PZW we Wrocławiu.
2. Siedzibą KLUBU jest Dom Wędkarza przy Okręgu PZW we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław, pok. nr 1

§ 3

Terenem działalności KLUBU jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
Cel, zadania i środki realizacji

§ 4

Celem KLUBU jest stwarzanie jego członkom dogodnych warunków do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego i rozwijania indywidualnych zainteresowań wędkarskich, poprzez:

1. objęcie opieką KLUBU zlewni rzeki Bystrzycy, prace na rzecz odtworzenia i ochrony rybostanu, w tym przywrócenia stabilnych populacji pstrąga potokowego w miejscach jego historycznego występowania oraz lipienia i działania pokrewne, zmierzające do stworzenia atrakcyjnego łowiska dostępnego dla szerokiej rzeszy wędkarzy, których pasją jest wędkarstwo muchowe i spinningowe,
2. aktywną ochronę istniejących miejsc występowania ryb łososiowatych i prądolubnych w pozostałych wodach Okręgu oraz aktywizowania członków PZW, innych organizacji i instytucji mających zbieżne z PZW cele oraz lokalnych społeczności do prowadzenia działań na rzecz przywracania gatunkom miejscowo wymarłym miejsc ich historycznego występowania.
3. współpracę z odpowiednimi służbami ZO jak również środowiskami naukowymi na rzecz:
a. przywracania wodom ich naturalnego (historycznego) składu ichtiofauny,
b. przeciwdziałania skutkom negatywnych zmian w zespołach ryb, wynikających ze zmian w środowisku i/lub natężonej presji wędkarskiej,
c. optymalnego, opartego o wiedzę naukową i doświadczenie rybackiego użytkownika (ZO PZW Wrocław), wykorzystania wędkarskiego wód Okręgu Wrocławskiego,
d. nabywanie dodatkowej wiedzy z zakresu biologii i ekologii ryb przez członków klubu, na potrzeby realizacji celów statutowych,
e. kształtowanie właściwych postaw prośrodowiskowych i etycznych,
f. identyfikacji bieżących potrzeb, wymagających doraźnych lub długofalowych działań w postaci np.: ochrony lub tworzenia tarlisk, dokonywania zarybień uzupełniających i innych czynności szeroko określanych mianem właściwego gospodarowania wodami.
4. przeciwdziałanie dalszej degradacji wód zlewni rz. Bystrzycy, poprzez zapobieganie zbędnej zabudowie hydrotechnicznej (regulacje, inwestycje energetyczne itp.) i pozostałych wód płynących Okręgu,
5. propagowanie idei ochrony szeroko pojętego środowiska naturalnego wśród wędkarzy poprzez podejmowanie współpracy z jednostkami nadzorującymi obszarów chronionych na rzecz wspólnej realizacji celów ochrony,
6. popularyzacja wędkarstwa muchowego i spinningowego.
8. integracja środowiska wędkarskiego wokół idei „złów i wypuść”, popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju i sposobu jej implementacji na gruncie wędkarskim (dostosowania pozyskania ryb z łowiska do jego naturalnych możliwości produkcyjnych i aktualnych możliwości zarybieniowych)
9. stwarzanie warunków do doskonalenia umiejętności w zakresie wędkarstwa muchowego i spinningowego.
10. współpraca z innymi klubami wędkarskimi na rzecz wspólnej realizacji celów statutowych, w szczególności wpieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do powstawania innych atrakcyjnych łowisk spinningowo – muchowych.

§ 5

Dla osiągnięcia celów wymienionych w § 4 KLUB podejmuje, między innymi, następujące działania:
1) organizuje konferencje, kursy i szkolenia dla muszkarzy i spinningistów, kształci w zakresie podstaw biologii i ekologii ryb łososiowatych i prądolubnych i szeroko rozumianej ochrony środowiska wodnego,
2) propaguje idee nowoczesnego wędkarstwa opartego o szacunek dla przyrody i kształtuje postawy etyczne swych członków,
3) integruje środowiska wędkarskie organizując spotkania integracyjne i zawody towarzyskie, wyjazdy o charakterze turystyczno – wędkarskim,
4) chroni wody przed zanieczyszczeniami i kłusownictwem,
5) współpracuje z innymi klubami wędkarskimi na rzecz wspólnej realizacji celów statutowych, wspiera wszelkie inicjatywy zmierzające do powstawania innych atrakcyjnych łowisk tzw. tematycznych.
6) wspiera Zarząd Okręgu, występujący w charakterze strony w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych dla inwestycji hydrotechnicznych, w zapobieganiu zawłaszczaniu i degradacji wód,
7) czynnie współdziała ze służbami ichtiologicznymi okręgu PZW w ochronie rybostanów, tarła naturalnego, zimowisk oraz w zarybianiu wód, m.in. delegując swoich przedstawicieli do wszelkich niezbędnych prac w terenie, przeznaczając również środki własne,
8) współdziała ze służbami ichtiologicznymi okręgu PZW oraz zewnętrznymi jednostkami naukowymi w ochronie ginących lub zagrożonych wyginięciem gatunków ryb nie mających znaczenia gospodarczego i wędkarskiego, a stanowiących naturalne, a co za tym idzie niezwykle cenne komponenty naturalnego środowiska przyrodniczego.

§ 6

1. KLUB może otrzymać w opiekę i użytkowanie zbiorniki wodne /odcinki rzek/ w celu ochrony środowiska wodnego i rybostanów,
2. KLUB może otrzymać w użytkowanie część majątku ruchomego i nieruchomego Związku.
3. Przekazanie dla KLUBU w użytkowanie i opiekę zbiorników wodnych lub składników majątkowych odbywa się na podstawie odpowiedniej uchwały Zarządu Okręgu, podpisania umowy lub protokołu.
4. KLUB może przyjąć w użytkowanie sprzęt i inne materiały, których właścicielami pozostają osoby fizyczne lub prawne.

Rozdział III
Członkowie KLUBU

§ 7

1. Członkiem KLUBU może być każdy członek PZW /zwyczajny, honorowy i uczestnik/, bez względu na przynależność do Koła, który na dzień złożenia deklaracji członkowskiej, o której mowa w § 8, nie był karany za kłusownictwo, oraz inne wykroczenia przeciw Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb, odbył i zaliczył trzymiesięczny staż kandydacki.
2. W szczególnych przypadkach kandydat – w uznaniu dla:
a) doświadczenia i wiedzy fachowej,
b) całokształtu działalności wędkarskie lub naukowej,
c) zasług dla:
– wędkarstwa spinningowego,
– wędkarstwa muchowego
– innych pól działalności, mających istotne znaczenie dla realizacji celów statutowych KLUBU
może zostać zwolniony z obowiązku odbycia i zaliczenia stażu kandydackiego. Zwolnienie następuje decyzją 2/3 głosów władz KLUBU na wniosek minimum 2 członków KLUBU.

§ 8

Przyjęcie do KLUBU następuje w drodze:

złożenia do Zarządu KLUBU pisemnej deklaracji członkowskiej, zaopatrzonej w rekomendację dwu rzeczywistych członków KLUBU,
decyzji Zarządu KLUBU o przyjęcie w poczet członków,
wpłacenia wpisowego i składki członkowskiej,
zaliczenia stażu kandydackiego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 7 ust 2.

§ 9

Członek KLUBU ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz KLUBU,
2) uczestniczyć w pracach KLUBU,
3) korzystać z urządzeń i sprzętu KLUBU na zasadach określonych przez Zarząd KLUBU,
4) poddawać ocenie działalność KLUBU, zgłaszać wnioski i postulaty do Zarządu KLUBU,
5) reprezentować barwy KLUBU w zawodach i innych imprezach o charakterze towarzyskim
6) nosić odznakę KLUBU.

§ 10

Członek KLUBU ma obowiązek:

1) brać czynny udział w realizacji celów i zadań KLUBU,
2) przestrzegać postanowień regulaminu KLUBU, uchwał walnego zebrania członków i decyzji Zarządu KLUBU,
3) podnosić swój poziom etyczny i intelektualny,
4) dbać o stan techniczny sprzętu i innych składników majątkowych użytkowanych przez KLUBU,
5) terminowo opłacać składkę członkowską,
6) prowadzić ewidencję wszystkich złowionych ryb łososiowatych i lipieni, w tym ryb złowionych i wypuszczonych,
7) godnie reprezentować barwy KLUBU.

§ 11

Członkostwo w KLUBIE ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji członka KLUBU,
2) uchwały Zarządu KLUBU o wykluczeniu podejmowanej w przypadku:
nieprzestrzegania postanowień Regulaminu KLUBU i uchwał Zarządu,
popełnienia wykroczenia przeciwko RAPR,
nieuczestniczenia w pracach KLUBU,
działania na szkodę KLUBU,
niepłacenia w wyznaczonym terminie składki członkowskiej.

Rozdział IV
Władze KLUBU

§ 12

Władzami KLUBU są:
1) Walne zebranie członków KLUBU,
2) Zarząd KLUBU.
Organem kontrolnym KLUBU jest Komisja Rewizyjna.

§ 13

1. Do kompetencji walnego zebrania członków KLUBU należy:
1) wybór Zarządu KLUBU,
2) zatwierdzenie planów działania KLUBU,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu KLUBU
4) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących działalności KLUBU.
2. Uchwały walnego zebrania członków KLUBU są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością osób, w pierwszym terminie w obecności ½ liczby członków, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych na zebraniu
3. Walne zebranie zwołuje Zarząd KLUBU co najmniej raz w roku.

§ 14

1. Zarząd KLUBU jest organem wykonawczym wybieranym przez walne zebranie
członków na okres 2 lat w liczbie 7 osób.
2. Członkowie zarządu mogą sprawować swoje funkcje nie dłużej niż 2 następujące bezpośrednio po sobie kadencje. W takim przypadku po jednokadencyjnej przerwie mogą ponownie ubiegać się o wybór na członka zarządu.
3. Zarząd KLUBU wybiera ze swego składu:
– Prezesa Zarządu,
Zastępcę Prezesa Zarządu,
Sekretarza,
Skarbnika,
Gospodarza.
4. Do kompetencji i zakresu działalności zarządu KLUBU należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością KLUBU,
2) reprezentowanie KLUBU na zewnątrz,
3) ustalanie planów pracy, imprez i innych zadań podejmowanych przez KLUB,
4) zarządzanie funduszami KLUBU,
5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
6) podejmowanie innych zadań związanych z działalnością Klubu.
5. Posiedzenia Zarządu KLUBU odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu decyzje doraźne podejmuje Prezes Zarządu lub jego zastępca.
7. Decyzje podjęte przez Prezesa Zarządu lub jego zastępcę wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu KLUBU.

§ 15

Komisja Rewizyjna KLUBU

1. Komisja składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie KLUBU
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej KLUBU należy:

a) kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej KLUBU ,w tym opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego
b) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu KLUBU
c) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków KLUBU i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna może kontrolować działalność KLUBU w każdym czasie jednak nie rzadziej niż raz w roku.

4.Przedstawiciel Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu KLUBU

Rozdział V
Fundusze KLUBU

§ 16

1. Środki finansowe na swoją działalność KLUB pozyskuje z:
1) wpisowego i składek członkowskich,
2) darowizn przekazywanych przez sponsorów,
3) dotacji okręgu,
4) funduszy UE
2. Gospodarka funduszami KLUBU prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZW.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 17

Sprawy sporne wynikające z działalności KLUBU rozstrzygają jednostki organizacyjne PZW nadrzędne w stosunku do jednostki przez którą klub został powołany.

§ 18

Likwidacja K KLUBU może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków KLUBU większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 aktualnej liczby członków.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do
Klubu mają zastosowanie postanowienia Statutu PZW, Statutu Okręgu PZW posiadającego osobowość prawną oraz uchwały podjęte przez Zarząd Główny i macierzysty zarząd okręgu PZW.

Dodaj komentarz